Info

Værdigrundlag, vedtægter, årsplan

Værdigrundlag

Krabbesholm Højskoles udgangspunkt er Grundtvigs forestillinger om livsoplysning. Dermed angives dels en historisk–poetisk dimension og dels en aktuel erkendelsessynsvinkel. Den historisk-poetiske dimension har i sit udgangspunkt en fortælling om folkets historie i bogstaveligste forstand.

En moderne forståelse af dette fundament må inddrage alle de mangfoldige udtryksmåder, der er til rådighed i et moderne samfund. Krabbesholm har valgt at koncentrere indsatsen om kunst, arkitektur, design og grafisk design som linjefag. Vægten er i disse fag lagt på inspiration til elevernes egen produktion. Formålet hermed er at åbne øjnene for æstetikkens betydning i livet mennesker imellem. Gennem linjefagenes og studiekredsenes subjektive oplevelser i et forpligtende fællesskab tilvejebringes en erkendelse af det omgivende samfunds indretning og udvikling med de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til de kreative udtryk. I den folkelige dimension ligger også en forpligtelse til at skabe en forståelsesramme for netop æstetikkens historie, udvikling og plads i samfundet.

Forestillingen om livsoplysningen er stadig fundamentet, men skal i dag ses i et langt større historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Dermed er åbenheden overfor omverdenen tydeliggjort ikke mindst ved deltagelse af mange ikke-danske elever og ved højskolens efterhånden omfattende internationale netværk af kontakter i kunst-, arkitektur- og designkredse.

Hvilke konsekvenser eleverne efterfølgende uddannelsesmæssigt drager af dette synspunkt, er ikke højskolens opgave at tage stilling til, men skolens opgave er også at pege på, hvilke uddannelsesmuligheder der ligger efter et ophold på Krabbesholm. I så henseende følger skolen blot den linje, som den danske højskole fra begyndelsen altid har fulgt: At kvalificere til en videreudvikling, herunder videreuddannelse til gavn for samfundet.

Plan for evaluering af formålsbestemmelsen

Bestyrelsen drøfter efter oplæg fra skolen og formanden mindst én gang årligt formålets synlighed i skolens praksis.

Kig fra parken mod hovedbygningen og vestfløjen

krænkelser og overgreb