KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST FOTOGRAFI ARKITEKTUR DESIGN GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK
> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
LÆRERE
UNDERVISNINGEN
FILOSOFIEN
VÆRDIGRUNDLAG
VEDTÆGTER
BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN
KURSUSPERIODER
STUDIEVEJLEDNING
TELEFONNUMRE
RYGNING
EVALUERING
TV PROGRAM OM KRABBESHOLM
HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Krabbesholm Højskole


§ 1. Hjemsted og formål
Stk. 1. Krabbesholm Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
Stk. 2. Krabbesholm Højskole har hjemsted i Skive kommune.
Stk. 3. Institutionen ejer ejendommen matr. nr. 1 ay, 1 az, 1 q, 1 ex, 1 ou, 1 bp, 1 mv, 1 oi og 1 oh af Krabbesholm Hovedgaard, Skive Sogn, Skive Købstad, Viborg Amt.
Stk. 4. Institutionens formål er at drive en grundtvigsk folkehøjskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.


§2. Skolekreds
Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer /institutioner m.v. og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen og er villig til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.
Stk. 2. Privatpersoner, dvs. andre end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.
Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.
Stk. 4. Af medlemmerne opkræves kontingent mindst en gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
Stk. -. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemsrettigheder, herunder valgbarhed, forudsætter mindst 1 måneds medlemskab, dog kan skolens elever ikke udnytte deres medlemsrettigheder, før højskoleopholdet er afsluttet.
Udøvelse af medlemsrettigheder forudsætter, at kontingent er betalt senest ved generalforsamlingens begyndelse.
Stk. 6. Skolens årsregnskab sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.
Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.


§ 3. Skolens drift
Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.


§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af statsautoriseret revisor og folkevalgt revisor

9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 30 af skolekredsens medlemmer ønsker det.
Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.
Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.
Stk. 7. 5 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.
Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.


§ 5. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter, der i den rækkefølge, i hvilken de er valgt, indtræder i bestyrelsen, såfremt et medlem heraf er forhindret i at deltage i bestyrelsens arbejde.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Hvert år afgår 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan ske.
Stk. 3. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
Stk. 5: Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.


§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekreds. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.
Stk. 7. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.


§ 7. Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.
Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Medarbejderrådets formand deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.
Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.


§ 7a. Forretningsudvalg
Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden og de tegningsberettigede, jf. § 11.
Stk. 2. Forretningsudvalget tilrettelægger bestyrelsens arbejde og handler på dennes vegne i uopsættelige spørgsmål og i sager, der ikke giver anledning til tvivl.
Stk. 3. Forretningsudvalgets dispositioner forelægges efterfølgende bestyrelsen til orientering.


§ 8. Skolens daglige ledelse
Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.
Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.
Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere efter forudgående drøftelser i bestyrelsen og medarbejderrådet.
Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2
om inhabilitet.


§ 9. Medarbejderråd
Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.
Stk. 3. Medarbejderrådet drøfter højskolens daglige virksomhed.

 

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.
Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. august, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. § S.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

 

§ 12. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.
Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 13. Nedlæggelse
Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. S.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. maj og 4. juni 1998

Formand Gunner Lund-Sørensen

Næstformand Haakon Brandt

Bjarne Møller

Erik Holm

Tore Dalsgaard

Hans Christensen

Ulrik Heltoft

Jes Vagnby

Kaare Eriksen

 

Nærværende vedtægter godkendes herved
Undervisningsministeriet
Institutionsstyrelsen, den 7 oktober 1998

 

LEAD Technologies Inc. V1.01