KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST FOTOGRAFI ARKITEKTUR DESIGN GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK
> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
LÆRERE
UNDERVISNINGEN
FILOSOFIEN
VÆRDIGRUNDLAG
VEDTÆGTER
BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN
KURSUSPERIODER
STUDIEVEJLEDNING
TELEFONNUMRE
RYGNING
EVALUERING
TV PROGRAM OM KRABBESHOLM
HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN
på Krabbesholm Højskole

 

§ 1. Konstituering.
Bestyrelsen afholder et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem, der har længst anciennitet.

Stk. 2.
Såfremt der sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, underskrives forretningsorden for bestyrelsen af nye medlemmer og suppleanter. Det underskrevne eksemplar indsættes i bestyrelsens forhandlingsprotokol.
Alle øvrige for bestyrelsen relevante dokumenter gennemgås og tiltrædes i fornødent omfang af nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 2. Formand og næstformand
Bestyrelsen vælger med almindeligt stemmeflertal formand, næstformand og forretningsudvalg.
Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil, og erstattes i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder og orienterer den øvrige bestyrelse om væsentlige forhold vedrørende skolen siden sidste bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Formanden forhandler efter samråd med forretningsudvalget forstanderens løn- og ansættelsesforhold. Bestyrelsen underrettes efterfølgende.

Stk. 4. I andre spørgsmål, der ikke tåler opsættelse, kan formanden træffe beslutning på bestyrelsens vegne. Formanden skal dog om muligt forinden indhente godkendelse hos forretningsudvalget. Jf. § 3 stk.2.

På bestyrelsens førstkommende møde derefter, skal sagen forlægges til godkendelse.

 

§ 3. Forretningsudvalg.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og et yderligere medlem valgt af bestyrelsen.
Stk. 2. Forretningsudvalget tilrettelægger bestyrelsens arbejde og handler på dennes vegne i spørgsmål, der ikke giver anledning til tvivl.
Stk. 3. Forretningsudvalgets dispositioner forelægges efterfølgende bestyrelsen til orientering.


§ 4. Bestyrelsens møder
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med minimum 1 uges varsel og påser, at dagsorden og alt nødvendigt bilagsmateriale fremsendes inden samme frist.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger på det konstituerende møde en årsplan for bestyrelsens møder. Antal møder og tidspunkter herfor fremgår af årsplanen. Udover møder umiddelbart inden generalforsamlingen og det konstituerende møde, afholdes faste møder i april, juli og oktober kvartal.

Stk. 3. Et møde årligt skal efter oplæg fra formanden behandle skolens status på baggrund af lovgivningen, skolens værdisæt, vedtægter og øvrige retsforskrifter.

Stk. 4. Formanden kan indbyde personer, der ikke er medlemmer af bestyrelsen til dennes møder med henblik på belysning af særlige forhold. Formanden kan når som helst indkalde skolens revisor med henblik på drøftelse af skolens økonomi.
Stk. 5. Skolens forstander og formanden for medarbejderrådet deltager i bestyrelsens møder.

Stk. 6.  Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene med deltagelse af dennes medlemmer.

 

§ 5. Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, jf. § 7.


§ 6. Stemmeregler
Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 7. Forhandlingsprotokol
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, hvori indsættes samtlige referater fra de afholdte bestyrelsesmøder. Referaterne skal indeholde en gengivelse af beslutningerne og samt i særlige tilfælde et kort resumé af forhandlingerne.
Protokollen opbevares på skolens kontor.

Stk. 2. Ved begyndelsen af hvert bestyrelsesmøde godkendes og underskrives referatet fra det foregående møde af den samlede bestyrelse og indsættes i protokollen.

Stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller forstanderen ikke er enig i en beslutning, som flertallet har truffet, noteres dette i forhandlingsprotokollen.

Stk. 4. Hvert mødereferat skal indeholde følgende:
1. Navn på mødedeltagerne.
2. Dagsorden og evt. ændringer heri.
3. Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen og baggrunden for disse.
4. Navn på referenten.

 

§ 8. Suppleanter
Udebliver et medlem af bestyrelsen med eller uden afbud fra et møde, indtræder suppleanten i medlemmets sted.

 

§ 9. Tavshedspligt m.v.
Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt, jf. forvaltningslovens kapitel 8.

Stk. 2.Skolens medarbejdere kan til enhver tid henvende sig til bestyrelsen gennem medarbejderrepræsentanten eller forstanderen. Sker henvendelser gennem medarbejderrepræsentanten, underretter denne forstanderen. Henvendelser, der indeholder forslag, der berører skolens drift eller virksomhed i øvrigt, skal, før de forelægges for bestyrelsen, forsynes med forstanderens bemærkninger.

 

§ 10. Ansættelse af forstander.
Ansættelse og afskedigelse af forstander sker med 2/3 flertal af de tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 11. Forstanderens beretning
Bestyrelsen påser, at forstanderen udarbejder behørig beretning til brug for årsrapportens udarbejdelse samt til brug for generalforsamlingen.

 

§ 12 Bestyrelsens beretning.
Formanden udarbejder forslag til bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. Beretningen forelægges til godkendelse på et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.

 

§ 13. Årsrapporten
Bestyrelsen påser, at der udarbejdes behørigt årsrapport, og at revisor får adgang til de informationer, som denne måtte have brug for til udførelsen af sine opgaver. Årsrapporten underskrives af såvel forstander som bestyrelse. Eventuel uenighed om rapportens indhold og konklusioner skal fremgå af årsrapporten.
Inden afholdelse af generalforsamling, gennemgår bestyrelsen årsrapporten til godkendelse.

 

§ 14. Revisionspåtegning af årsrapporten
Bestyrelsen påser, at årsrapporten får behørig revisionspåtegning.

 

§ 15. Skriftlige og elektroniske møder
Møder kan tillige afholdes både skriftligt og elektronisk, hvis der er enighed herom.

 

§ 16. Ændringer i forretningsordenen
Ændringer i denne forretningsorden kan ske med 2/3 flertal af bestyrelsens medlemmer.

Krabbesholm Højskole den     september 2013.